Menu
ZŠ a MŠBenešov nad Černou

Vnitřní řád

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích) a vyhláškou č. 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), vše v platném znění.

Vnitřní řád ŠJ je nedílnou součástí školního řádu a zásad závodního stravování. Ve školní jídelně mají právo se stravovat žáci a zaměstnanci školy v souladu s vnitřními předpisy školy.

Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy, žák) nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami, které jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy (v sekci školní jídelna nebo v aktualitách).

Vnitřní řád je k dispozici v ředitelně školy, u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy.

2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů

2.1. Žáci mají právo

a) na stravování ve ŠJ (přihláška je k vyzvednutí u vedoucí ŠJ)

b) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí

c) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami

d) vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím předsedů třídních samospráv, třídních učitelů nebo zákonných zástupců.

2.2. Žáci jsou povinni

a) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v souladu s právními předpisy ŠJ a školním řádem

b) dodržovat vnitřní řád ŠJ, školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu

e) zamezovat plýtvání s potravinami

f) chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob. Neubližují ostatním.

Případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit.

2.3. Zákonní zástupci žáků mají právo

a) vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ nebo ředitele školy.

b) odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole.

2.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni

a) řádně vyplnit přihlášku do ŠJ

b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska

c) včas uhradit náklady na školní stravování

d) dodržovat termín odhlašování obědů

e) odhlásit stravování žáka od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole

2.5. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

a) Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.

b) Žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy. Jakékoliv hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení vnitřního řádu ŠJ (i školního řádu), v případě zvláště hrubých slovních a fyzických útoků vůči pracovníkům nebo žákům oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství nejpozději do následujícího pracovního dne poté, co se o takovém útoku dozvěděl.

c) Dohled ve školní jídelně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření (rozvrh dohledů je vyvěšen ve ŠJ).

3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

3.1. Účastníci stravování

a) ŠJ především zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy.

b) V případě opakovaného nedodržování Vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve ŠJ.

3.2. Provoz školní jídelny

a) Provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6:00-14:30 hodin.

b) Doba výdeje stravy je v rozmezí 11:00-13:30 hodin, do jídlonosičů 10:40 – 11:00 hodin.

c) Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005.

d) Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Ovoce, balené moučníky, mléčné výrobky si strávníci odnášejí jako svačinku o velké přestávce mimo ŠJ. Škola si vyhrazuje právo na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.

e) Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole (následně je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci ŠJ zodpovědnost.

f) Odhlášky a přihlášky se v pracovní dny provádějí den předem do 14:00 hodin. Nejpozději v aktuální den do 7:15 hodin. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována. Na náhradu není nárok. Odhlášky se provádí u vedoucí ŠJ (osobně, e-mailem: jídelna@zsbenesovnc.cz, telefonicky: 380 322 159 ).

g) Z provozních důvodů si žáci stravu na poslední pracovní školní a kalendářní den mohou odhlašovat a přihlašovat pouze dva pracovní dny předem. Předposlední pracovní den (školního, kalendářního) roku bude strava zablokována.

h) Zákonný zástupce je povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Neučiní-li tak, bude mu strava od druhé dne nepřítomnosti ve škole doúčtována.

i) Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní jídelny, v patrech školy, a také na internetu. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.

3.3. Cena stravného a platby

a) Cena oběda pro školní rok 2022 – 2023 od 1.1.2023 je

Mateřská škola

  • děti 3 – 6 let - I.kat. - přesnídávka 10 Kč - oběd 19 Kč - svačina 10 Kč
  • děti nad 7 let - II.kat. - přesnídávka 11 Kč - oběd 24 Kč - svačina 11 Kč

Základní škola

  • 7-10 let - II.kat. - 24 Kč
  • 11-14 let - III. kat. - 27 Kč      
  • 15 a více let - IV. kat. - 30 Kč.    

Zaměstnanci školy

  • 30 Kč (16 Kč – potraviny, 14 Kč – FKSP)

Strávníci jsou zařazení do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

b) Stravné se platí hotově v kanceláři jídelny, nejpozději do druhého pracovního dne aktuálního měsíce.  Pokud není stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok. Obědy jsou zablokovány až do zaplacení. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit dlužnou částku. Nový strávník platí první platbu předem.

c) Způsob úhrady: v hotovosti u vedoucí školní jídelny

d) Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc (popř. školní rok). Pokud žák ukončuje na škole vzdělávání, je přebytek vrácen v hotovosti.

3.4. Vnitřní režim školní jídelny

a) Strava se vydává žákovi, pokud se daný den zúčastnil vzdělávání ve škole. V případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti.

b) Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího poslední hodiny dopoledního vyučování. Odkládají si tašky do vymezených prostor. Do prostoru školní jídelny vstupují dle pokynů vyučujícího nebo pedagogického dohledu ve ŠJ.

c) Žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní kuchyně.

d) Žáci se po příchodu do ŠJ řadí dle pořadí příchodu. Po odebrání polévky a hlavního jídla se s ohledem na bezpečnost usadí u stolu. Po jídle odnášejí použité nádobí do odkládacího okénka.

e) Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.

f) Strávníci - zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny (na závodní stravování ve ŠJ nemají zaměstnanci nárok při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin).

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

a) Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.

b) Žáci jsou povinni řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy.

c) Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.

d) Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled (rozpis vyvěšen v prostorách ŠJ).

e) Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, řediteli školy, zástupci
ředitele školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen v kanceláři školy); v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní prostory pro výuku.

4.2. Postup pro informování o úrazu

a) Žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.

b) Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc
a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je dopraven k lékařskému ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou.

4.3. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.

b) Každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem prevence a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany, kyberšikany, rasismu a užívání návykových látek; při řešení šikany (kyberšikany) se vychází z aktuálního metodického pokynu MŠMT.

5. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

a) Žák má právo užívat zařízení školní jídelny.

b) Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny; dbá na čistotu.

c) Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce žáka.

d) Zjištění poškození majetku ŠJ žáci neprodleně hlásí pedagogickému dohledu.

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 1.1 2023.

Marie Juhaniaková, vedoucí školní jídelny        

Mgr. Josef Sviták, ředitel školy

Svátek

Svátek má Marek

Zítra má svátek Oto

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den duševního vlastnictví
  • Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Po teplém Marku se často ochlazuje.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 0 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 13/4 °C
sobota 27. 4. jasno 17/4 °C
neděle 28. 4. oblačno 20/6 °C

Mohlo by Vás zajímat


nahoru