Menu
ZŠ a MŠBenešov nad Černou

Vnitřní směrnice

Vnitřní směrnice o stravování ve školní jídelně při Základní škole Benešov nad Černou

Vnitřní směrnice o stravování vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování.

Provozovatel: Základní škola Benešov nad Černou

Adresa provozovny: Komenského 100, Benešov nad Černou

Vedoucí provozovny: Marie Juhaniaková

Zřízovatel: Obec Benešov nad Černou

Základní škola Benešov nad Černou zajišťuje stravovací služby v provozovně – školní jídelně, která je její součástí. Zde zabezpečuje každodenní přípravu přesnídávek, obědů a odpoledních svačin pro MŠ Sedmikráska ,obědů pro ZŠ a MŠ v Pohorské Vsi.

Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Dětem se školní stravování řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve které jsou mimo jiné stanoveny výživové normy pro různé věkové kategorie strávníků.

Agenda stravovacího provozu je zajišťována pomocí PC za využití programového vybavení VIS Plzeň – SKLAD a STRAVNÉ. Zajišťuje vedoucí školní jídelny. Postupuje a řídí se platnými právními předpisy a vnitřními předpisy organizace (Provozní řád školní jídelny, Směrnice o závodním stravování, Příručkou systému kontrolních bodů, …).

Evidenci všech strávníků včetně úhrad, vyúčtování atd. zajišťuje vedoucí školní jídelny.

Přihlášení ke školnímu stravování, ukončení stravování

Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce dítěte (dále jen strávník) prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování“. Od vedoucí školní jídelny obdrží bližší informace o způsobu úhrady stravného a jeho výši.

Ukončení školního stravování v průběhu školního roku musí zákonný zástupce dítěte neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Mateřská škola

Děti v době provozu MŠ platí potravinovou normu dle věkové skupiny takto:

  • děti 3 – 6 let - I.kat. - přesnídávka 10 Kč - oběd 19 Kč - svačina 10 Kč
  • děti nad 7 let - II.kat. - přesnídávka 11 Kč - oběd 24 Kč - svačina 11 Kč

Základní škola

  • 7-10 let - II.kat. - 24 Kč
  • 11-14 let - III. kat. - 27 Kč      
  • 15 a více let - IV. kat. - 30 Kč.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek z FKSP. Nárok na oběd má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu práce alespoň 3 hodiny. Po dobu nemoci či dovolené mohou zaměstnanci odebírat oběd pouze za plnou hodnotu oběda.  V případě nemoci je možné první den odhlásit oběd na následující dny, v opačném případě je jim účtována plná hodnota oběda.

Bezplatně nejsou stravovací služby poskytovány.

Objednávka stravování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte nebo žák do 14:00 hodin na následující varný den. Při pozdější změně nahlásí tuto skutečnost přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 7:15 hodin příslušného varného dne osobně, telefonicky č. tel. 380322159 nebo e – mailem: jidelna@zsbenesovnc.cz , kde bude uvedeno jméno, třída a data odhlašujících dní.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 10:30 –11:00 hodin před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a je počítaná plná sazba za oběd, to je včetně věcné a mzdové režie ve výši 56,- Kč za oběd. O odhlášenou stravu se ponižuje platba následném měsíci.

Jídelní lístky

Sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavním kuchařkou. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v MŠ, jídelně, patrech ZŠ a na webových stránkách základní školy. Změna jídelního lístku vyhrazena.

Výživové normy – jídelní lístky se sestavují tak, aby bylo dosaženo příslušných výživových norem. Údaje o plnění výživových norem se  uchovávají po dobu nejméně jednoho roku (vyhl.č. 107/2005 Sb. §2 odst. 8) - zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Úhrady za stravování

HOTOVĚ v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ od 7.00 – 16.00hod.
Nejpozději dva první pracovní dny v měsíci, ve kterém se bude žák stravovat.

Podklady pro finanční operace všech typů úhrad jsou získávány z programového vybavení STRAVNÉ VIS PLZEŃ – stanovení výše úhrad za stravování, nedoplatky, vyúčtování jednotlivých strávníků, jmenný seznam strávníků, účel plateb, apod.

Pokud zákonný zástupce neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a neučiní tak ani v náhradním nejbližším termínu bude dočasně či natrvalo zablokováno vydávání stravného danému strávníkovi.

Objednávka potravin

Zajišťuje vedoucí skladu. Množství a druh objednávaných surovin vychází z plánovaných druhů jídel uváděných na jídelním lístku, předpokládaných počtů strávníků a finančních limitů jednotlivých druhů jídel.

Příjem potravin

Vedoucí skladu zodpovídá za vedení skladové evidence potravin, agendu na PC. Vedoucí skladu či vedoucí kuchař (či pověřený pracovník) je povinen za přítomnosti dodavatele prohlédnout zboží takovým způsobem, aby zajistil, že dodávané zboží odpovídá údajům v průvodních dokladech – správnost potvrdí podpisem a otiskem razítka.  Potraviny jsou vedeny na skladových kartách programového vybavení SKLAD.  Na řádně převzaté zboží vyhotovuje vedoucí skladu příjemku potravin, která musí obsahovat datum dodávky, název dodavatele, množství, měrnou jednotku, cenu za jednotku a cenu celkem včetně DPH. Vedoucí ŠJ u faktur za potraviny zkontroluje správnost, zapíše odkaz na čísla příjemek, které k faktuře přiloží a předá k úhradě, kterou zajistí účetní školy.

Výdej potravin

Normování a výdej surovin potřebných k uvaření jídel provádí hlavní kuchařka,která vyhotovuje výdejku potravin. Správnost potvrdí spolu s vedoucí školní jídelny svým podpisem. Vedoucí školní jídelny vede evidenci stravovaných osob v programovém vybavení STRAVNÉ. Do výdejky potravin přenese „Počty jídel na den“. Výdejka navazuje na „Záznam stravovacích osob. Poskytuje přehled o druhu připravovaných jídlech, druzích a množstvích vydaných a spotřebovaných surovin pro přípravu jídel podle norem, počtu strávníků, o kategoriích stravovaných osob. Výdejka   je uzavírána rozdílem mezi plánovanou (normovanou) a skutečnou spotřebou surovin – finanční bilance, tzn., že poskytuje i denní přehled čerpání finančního limitu.

Vedoucí školní jídelny zodpovídá za čerpání finančního limitu, který může mít v mimořádných případech vliv na nutnost provedení změn u druhů jídel uváděných na jídelním lístku.

Systém HACCP

Zajišťuje a zodpovídá vedoucí školní jídelny, vypracovává „Příručku systému kontrolních bodů“, podle, které se pravidelně provádí jejich řádná kontrola, dodržování a popřípadě odstranění nedostatků.

Po ukončení kalendářního měsíce vedoucí školní jídelny zajišťuje

Pravidelnou měsíční uzávěrku ohledně plateb stravného.

Výdejky potravin se provádí denně s vedoucí školní jídelny a vedoucí skladu.

Sestavy strávníků – platby, spotřeba aj. sestavuje vedoucí školní jídelny v příslušném měsíci.
K poslednímu dni v měsíci provede vedoucí školní jídelny kontrolu zásob potravin (měsíční hlášení hospodaření skladu za příslušné období), která je součástí měsíční uzávěrky.

Po ukončení kalendářního roku provádí vedoucí školní jídelny inventarizaci školní jídelny a předkládá ji řediteli základní školy.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnost 1. 1. 2023. Směrnice lze v průběhu doby, kdy se objeví nové skutečnosti, měnit. Změny se provádějí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí směrnice. V případě většího počtu číslovaných dodatků se pro následující rok vydává úplné znění směrnice. Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost směrnice omezena.

V Benešově nad Černou 1. 1. 2023

Mgr. Josef Sviták, ředitel základní školy          

Marie Juhaniaková, vedoucí školní jídelny

Svátek

Svátek má Marek

Zítra má svátek Oto

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den duševního vlastnictví
  • Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Jiří a Marek - mrazem nás zalek.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 0 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 13/4 °C
sobota 27. 4. jasno 17/4 °C
neděle 28. 4. oblačno 20/6 °C

Mohlo by Vás zajímat


nahoru